Krzysiek Borek09.05.2016
Atrapa iPhone 7 zdradza zmiany we wzornictwie

Ano­ni­mowy czło­wiek umie­ścił w sieci zdję­cia, które rze­komo pre­zen­tują przed­pro­duk­cyjny model iPho­ne’a 7. Mam wra­że­nie, że nie jest do końca praw­dziwy, ale możemy przy­naj­mniej zobaczyć, jakie zmiany zajdą w jego wyglą­dzie.

Nie­zwe­ry­fi­ko­wane zdję­cia poka­zują, że sió­demka ma podobną bryłę do 6 s, poza trzema, rzu­ca­ją­cymi się w oczy róż­ni­cami.

Pierw­szą z nich są mini­ma­li­styczne linie ante­nowe, dzięki któ­rym tył nie wygląda tak ohyd­nie, jak w obec­nie sprze­da­wa­nych mode­lach. Już wcze­śniej poja­wiały się donie­sie­nia o ich usu­nię­ciu w nad­cho­dzą­cej słu­chawce Ame­ry­ka­nów.

Anteny oczy­wi­ście pozo­staną, ale będą umiesz­czone w skraj­nych punk­tach na górze i dole obu­dowy, co można zoba­czyć na wielu gra­fi­kach, które są obecne w sieci. Widać, że są one prze­dłu­żone względem wcześniejszych prze­cie­ków.

image

Smart Con­nec­tor powraca, jak bume­rang i chyba jed­nak znaj­dzie zasto­so­wa­nie w smart­fo­nie, choć począt­kowo znaj­do­wał się tylko w iPa­dzie Pro 12,9”. Pozwala on na pod­pię­cie akce­so­riów bez koniecz­no­ści korzy­sta­nia z Blu­eto­oth. Ostat­nie donie­sie­nia mówią, że może posłużyć, jako połą­cze­nie dla łado­warki, co pozwoli na bez­prze­wo­dowe łado­wa­nie bate­rii.

Więk­szość plotek i spe­ku­la­cji wska­zy­wało na obec­ność złą­cza, ale Maco­ta­kara dowiódł, że nie ma szans na jego zasto­so­wa­nie. Przy­naj­mniej nie w tym momen­cie, być może przy­szło­roczny model zostanie wypo­sa­żony w Smart Con­nec­tor.

Wygląda na to, że apa­rat główny nie będzie już wysta­wał poza bryłę urzą­dze­nia (wg począt­ko­wych plo­tek), ale zanosi się na to, że znowu  będzie się znaj­do­wał poza obu­dową. Zdję­cie nie pokazujee apa­ratu z dwoma obiek­ty­wami, ale taką kon­fi­gu­ra­cję powi­nien dostać iPhone 7 Plus, co wię­cej, dioda doświe­tla­jąca i mikro­fon są w tych samych miej­scach.

Ostat­nią róż­nicą jest bez wąt­pie­nia brak stan­dar­do­wego portu słu­chaw­ko­wego (3,5 mm), choć zdję­cie poka­zujące port Light­ning razem z por­tem mówią zupeł­nie co innego. W tym momen­cie wydaje mi się, że 3,5 mm port jed­nak pozo­sta­nie na swoim miej­scu.

Nie wierze, żeby nad­cho­dzący model dostał gło­śniki ste­reo, być może wariant Plus/Pro je otrzyma. Drugi gło­śnik znajdzie się z lewej strony portu Light­ning, choć na to musimy jesz­cze poczekać. Nawet jeśli teraz się nie pojawią, to przy­szło­roczny model z ekra­nem OLED powi­nien je otrzymać.

Dziś z rana poja­wiło się zdję­cie, które mówi nam wiele na temat iPho­ne’a 7, jego dłu­gość i sze­ro­kość odpo­wiada obec­nie sprze­da­wa­nemu 6s. Wzor­nic­two będzie takie samo, jak w przy­padku 6, więc nie ma mowy o dia­me­tral­nych zmia­nach w porów­na­niu do poprzed­ni­ków.

Nie można zapo­mnieć o 64 – bito­wym ukła­dzie sca­lo­nym A10, szyb­szym LTE od Intela, pojem­niej­szej bate­rii i wielu innych. Jed­nak w tym momen­cie ciężko wyro­ko­wać, co rze­czy­wi­ście pojawi się w nowym modelu. Zasta­na­wia mnie jesz­cze sprawa z podzia­łem dedy­ko­wa­nych czę­ści dla danego modelu, cie­kaw jestem, jak roz­wiąże to Apple.

Źródło: http://www.macrumors.com/2016/05/09/iphone-7-dummy-unit-rumored-features/
Polub nas na Facebooku, obserwuj na Twitterze, dodaj do Google+ lub RSS

The Sins never die
@krzysiek_borek
 • jabcok

  „Mam wra­że­nie, że nie jest do końca praw­dziwy, ale możemy przy­naj­mniej zobaczyć, jakie zmiany zajdą w jego wyglą­dzie.”

  Ludzie, serio, ogarnijcie się jeśli ktokolwiek ma zacząć traktować Waszą stronę poważnie. Bez złośliwości, choćbym nie wiem jak bardzo się starał to bełkotu kolego Borka po prodtu nie da się czytać. Tu tylko jeden z wielu kwiatków jakimi raczy potencjalnych czytelników. Krzysiek, jestem pewien, że jest coś w czym jesteś dobry. Niestety tym czymś na 100 % nie jest dziennikarstwo.

  • Bart

   potwierdzam – za duzo katowania o jakis prototypach i powielaniach domniemanego wygladu iPhone

 • jabcok

  Kolegi*, po prostu*.

 • Bart

  wogole zastanawia mnie…. CZAS nasilania tych informacji o iPhone 7 – przeciez to maj – czyby mialby pojawic sie na czerwcowa konferencje Apple?

  • Affer

   A co przecieki informacyjne od pracowników fabryk mają wspólnego z premierą iPhone7 ?

   • Bart

    chodzi o ich czas – zbyt wczesnie na to

 • dashite

  Koszmarek designerski

 • Arkadiusz Dalka

  „Wygląda na to, że apa­rat główny nie będzie już wysta­wał poza bryłę urzą­dze­nia (wg począt­ko­wych plo­tek), ale zanosi się na to, że znowu będzie się znaj­do­wał poza obu­dową…”
  Że co?