Atrapa iPhone 7 zdradza zmiany we wzornictwie polecane, ciekawostki zdjęcie, wygląd, nowy iPhone 7, kiedy, iPhone 7, iPhone, Apple  Ano­ni­mowy czło­wiek umie­ścił w sieci zdję­cia, które rze­komo pre­zen­tują przed­pro­duk­cyjny model iPho­ne'a 7. Mam wra­że­nie, że nie jest do końca praw­dziwy, ale możemy przy­naj­mniej zobaczyć, jakie zmiany zajdą w jego wyglą­dzie. iPhone7

Atrapa iPhone 7 zdradza zmiany we wzornictwie

Ano­ni­mowy czło­wiek umie­ścił w sieci zdję­cia, które rze­komo pre­zen­tują przed­pro­duk­cyjny model iPho­ne’a 7. Mam wra­że­nie, że nie jest do końca praw­dziwy, ale możemy przy­naj­mniej zobaczyć, jakie zmiany zajdą w jego wyglą­dzie.

Nie­zwe­ry­fi­ko­wane zdję­cia poka­zują, że sió­demka ma podobną bryłę do 6 s, poza trzema, rzu­ca­ją­cymi się w oczy róż­ni­cami.

Pierw­szą z nich są mini­ma­li­styczne linie ante­nowe, dzięki któ­rym tył nie wygląda tak ohyd­nie, jak w obec­nie sprze­da­wa­nych mode­lach. Już wcze­śniej poja­wiały się donie­sie­nia o ich usu­nię­ciu w nad­cho­dzą­cej słu­chawce Ame­ry­ka­nów.

Anteny oczy­wi­ście pozo­staną, ale będą umiesz­czone w skraj­nych punk­tach na górze i dole obu­dowy, co można zoba­czyć na wielu gra­fi­kach, które są obecne w sieci. Widać, że są one prze­dłu­żone względem wcześniejszych prze­cie­ków.

Atrapa iPhone 7 zdradza zmiany we wzornictwie polecane, ciekawostki zdjęcie, wygląd, nowy iPhone 7, kiedy, iPhone 7, iPhone, Apple  Ano­ni­mowy czło­wiek umie­ścił w sieci zdję­cia, które rze­komo pre­zen­tują przed­pro­duk­cyjny model iPho­ne'a 7. Mam wra­że­nie, że nie jest do końca praw­dziwy, ale możemy przy­naj­mniej zobaczyć, jakie zmiany zajdą w jego wyglą­dzie. image

Smart Con­nec­tor powraca, jak bume­rang i chyba jed­nak znaj­dzie zasto­so­wa­nie w smart­fo­nie, choć począt­kowo znaj­do­wał się tylko w iPa­dzie Pro 12,9?. Pozwala on na pod­pię­cie akce­so­riów bez koniecz­no­ści korzy­sta­nia z Blu­eto­oth. Ostat­nie donie­sie­nia mówią, że może posłużyć, jako połą­cze­nie dla łado­warki, co pozwoli na bez­prze­wo­dowe łado­wa­nie bate­rii.

Więk­szość plotek i spe­ku­la­cji wska­zy­wało na obec­ność złą­cza, ale Maco­ta­kara dowiódł, że nie ma szans na jego zasto­so­wa­nie. Przy­naj­mniej nie w tym momen­cie, być może przy­szło­roczny model zostanie wypo­sa­żony w Smart Con­nec­tor.

Wygląda na to, że apa­rat główny nie będzie już wysta­wał poza bryłę urzą­dze­nia (wg począt­ko­wych plo­tek), ale zanosi się na to, że znowu  będzie się znaj­do­wał poza obu­dową. Zdję­cie nie pokazujee apa­ratu z dwoma obiek­ty­wami, ale taką kon­fi­gu­ra­cję powi­nien dostać iPhone 7 Plus, co wię­cej, dioda doświe­tla­jąca i mikro­fon są w tych samych miej­scach.

Ostat­nią róż­nicą jest bez wąt­pie­nia brak stan­dar­do­wego portu słu­chaw­ko­wego (3,5 mm), choć zdję­cie poka­zujące port Light­ning razem z por­tem mówią zupeł­nie co innego. W tym momen­cie wydaje mi się, że 3,5 mm port jed­nak pozo­sta­nie na swoim miej­scu.

Nie wierze, żeby nad­cho­dzący model dostał gło­śniki ste­reo, być może wariant Plus/Pro je otrzyma. Drugi gło­śnik znajdzie się z lewej strony portu Light­ning, choć na to musimy jesz­cze poczekać. Nawet jeśli teraz się nie pojawią, to przy­szło­roczny model z ekra­nem OLED powi­nien je otrzymać.

Dziś z rana poja­wiło się zdję­cie, które mówi nam wiele na temat iPho­ne’a 7, jego dłu­gość i sze­ro­kość odpo­wiada obec­nie sprze­da­wa­nemu 6s. Wzor­nic­two będzie takie samo, jak w przy­padku 6, więc nie ma mowy o dia­me­tral­nych zmia­nach w porów­na­niu do poprzed­ni­ków.

Nie można zapo­mnieć o 64 ? bito­wym ukła­dzie sca­lo­nym A10, szyb­szym LTE od Intela, pojem­niej­szej bate­rii i wielu innych. Jed­nak w tym momen­cie ciężko wyro­ko­wać, co rze­czy­wi­ście pojawi się w nowym modelu. Zasta­na­wia mnie jesz­cze sprawa z podzia­łem dedy­ko­wa­nych czę­ści dla danego modelu, cie­kaw jestem, jak roz­wiąże to Apple.

Udostępnij
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
E-Mail
Dołącz do nas
Czytaj również
final cut pro

Apple obiecuje poprawić Final Cut Pro

W kwietniu grupa profesjonalistów pracujących z programem Final Cut podpisała list otwarty, w którym zwróciła się do firmy Apple z prośbą o podjęcie dalszych działań w celu poprawy wykorzystania programu Final Cut w branży telewizyjnej i filmowej.

Więcej »
Polecamy
Przewiń do góry